Navigácia

Základné informácie o ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD Dokumenty ŠKD SNEHULIENKA Európsky týždeň športu Úcta k starším Pasovanie prvákov Štoplíkovo - Halloween Jeseň na radvanskom kopci Sánkovačka Aktuálne oznamy Tihányiovský kaštieľ Regionálna výchova Deň architektúry Helloween Tvoríme počas karantény

Školský klub

Vnútorný poriadok ŠKD

ŠKD  zabezpečuje činnosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Podporuje všetky formy výchovy k zmysluplnému využívaniu voľného času detí.

 

Ø deti preberá po vyučovaní  pani vychovávateľka

Ø činnosť v ŠKD vychádza z rámcových plánov školy, mesačných  plánov vychovávateliek(ľa)

Ø mesačný poplatok za činnosť ŠKD vo výške 10 €, uhradia rodičia vždy do 10. v mesiaci, príspevok sa uhrádza mesiac vopred /v mesiaci september za dva mesiace /

Ø v ŠKD sa deti správajú podľa pokynov p. vychovávateľky(a), bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov

Ø deti z ŠKD sa uvoľňujú len na základe písomnej žiadosti rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa

Ø nie je dovolené nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí. Mobilné telefóny do ŠKD neodporúčame, ich nosenie je na vlastnú zodpovednosť.

Ø dieťa nesmie bez súhlasu vychovávateľky(a) opustiť budovu školy, neobmedzuje a neohrozuje spolužiakov

Ø ak dieťa úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu uhradiť  

Ø v ŠJ sa deti zdržiavajú len počas vydávania stravy, riadia sa pokynmi p. vychovávateľky(a), správajú sa disciplinovane

Ø deti sa v areáli školy i mimo nej riadia pokynmi p. vychovávateľky(a)

Ø v herniach a priestoroch ŠKD je dieťa povinné zachovať poriadok a čistotu, šatstvo a obuv majú označené, aby nedošlo k zámene

Ø na určenom mieste sa prezúvajú a vyzliekajú

Ø  dodržiavajú pravidlá vnútorného poriadku školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria