Navigácia

Základné informácie o ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD Dokumenty ŠKD SNEHULIENKA Európsky týždeň športu Úcta k starším Pasovanie prvákov Štoplíkovo - Halloween Jeseň na radvanskom kopci Sánkovačka Aktuálne oznamy Tihányiovský kaštieľ Regionálna výchova Deň architektúry Helloween Tvoríme počas karantény Bociany ŠKD v šk.r. 2022-2023

Školský klub

Vnútorný poriadok ŠKD

ŠKD  zabezpečuje činnosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Podporuje všetky formy výchovy k zmysluplnému využívaniu voľného času detí.

 

Ø deti preberá po vyučovaní  pani vychovávateľka

Ø činnosť v ŠKD vychádza z rámcových plánov školy, mesačných  plánov vychovávateliek(ľa)

Ø mesačný poplatok za činnosť ŠKD vo výške 10 €, uhradia rodičia vždy do 10. v mesiaci, príspevok sa uhrádza mesiac vopred /v mesiaci september za dva mesiace /

Ø v ŠKD sa deti správajú podľa pokynov p. vychovávateľky(a), bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov

Ø deti z ŠKD sa uvoľňujú len na základe písomnej žiadosti rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa

Ø nie je dovolené nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí. Mobilné telefóny do ŠKD neodporúčame, ich nosenie je na vlastnú zodpovednosť.

Ø dieťa nesmie bez súhlasu vychovávateľky(a) opustiť budovu školy, neobmedzuje a neohrozuje spolužiakov

Ø ak dieťa úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu uhradiť  

Ø v ŠJ sa deti zdržiavajú len počas vydávania stravy, riadia sa pokynmi p. vychovávateľky(a), správajú sa disciplinovane

Ø deti sa v areáli školy i mimo nej riadia pokynmi p. vychovávateľky(a)

Ø v herniach a priestoroch ŠKD je dieťa povinné zachovať poriadok a čistotu, šatstvo a obuv majú označené, aby nedošlo k zámene

Ø na určenom mieste sa prezúvajú a vyzliekajú

Ø  dodržiavajú pravidlá vnútorného poriadku školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria