Navigácia

60. výročie

Začalo to pred päťdesiatimi deviatimi rokmi....

Jeseň roku 1958. Košaté jablone obťažkané jablkami, kríky ovešané ríbezľami v krásnej veľkej záhrade. Na jednej strane tohto zeleného raja je stará budova, neskôr nazývaná „ školička “ a na druhej sa pyšne vypína úplne nová škola.

 

            Rok 1958 znamenal pre vtedajšiu obec Radvaň významnú zmenu v živote jej obyvateľov. Radvanské deti  konečne nemuseli chodiť do školy do mesta – do Banskej Bystrice.

        1. septembra bola otvorená plnoorganizovaná Osemročná stredná škola v Radvani – predchodkyňa dnešnej základnej školy. Pozdvihol sa aj kultúrny život v Radvani a v Kráľovej, pretože pri každom významnom výročí pomáhali učitelia s deťmi – vtedy pioniermi. Vydýchli si aj rodičia z okolitých obcí. Ich deti patrili do obvodu radvanskej školy, a tak deti z Malachova, Iliáša, Kremničky, Horných Pršian, Rakytoviec i z Badína rozšírili rady radvanských žiakov. Neskôr k nim pribudli ďalší žiaci z neďalekého novostavaného sídliska Fončorda. Mladý pedagogický kolektív pracoval na plné obrátky v škole i mimo nej. Hrali divadlá, usporadúvali recitačné súťaže.

       V roku 1966 vznikol v radvanskej škole registrovaný divadelný súbor HRONKA, ktorý získal hneď niekoľko ocenení a na Horehronských slávnostiach vystupoval ako víťazný súbor s hrou Vymenená princezná.

           

           Záhrada radvanskej školy si toho pamätá skutočne veľa. V roku 1974 v nej divadelník Karol L. Zachar a poetka Štefánia Pártošová zasadili lipu – symbol slovanstva.

       Dnes na mieste lipy „kvety rozvíja“ nová škola a jej kvet kvitne v poézii i próze života mladej radvanskej generácie.

           Učitelia sa i dnes, tak ako v rokoch minulých, snažia podnietiť u žiakov záujem o získavanie nových vedomostí. V spoločenskovedných predmetoch cez dotyk s literatúrou a organizovanie rôznych exkurzií po stopách významných slovenských spisovateľov vzbudzujú aj dnes učitelia slovenského jazyka u detí lásku k rodnej reči, záujem o čítanie a motivujú k vlastnej tvorbe.

          Cudzie nám nie sú ani cudzie jazyky. Dohovoríme sa anglicky, nemecky a rusky. A naši žiaci? Tí dosahujú výborné výsledky v krajských i v okresných kolách olympiády nielen v cudzom jazyku.

             Veľmi úspešní sú aj na súťažiach z prírodovedných predmetov a naďalej narastá počet úspešných riešiteľov matematickej olympiády, Pytagoriády a iných matematických súťaží s veľmi hodnotným umiestnením nášho žiaka z minulého šk. roka.  Blahoželali sme mu k 1. miestu na Slovensku.

              Úspechy sme získali aj v oblasti informatických súťaží, ktoré nám v celoslovenskej súťaži priniesli 3. miesto. Krásne výsledky zdobia našu školu i v oblasti fyziky, chémie a biológie.

                   Je nádherné sledovať, koľko talentov máme medzi nami. Dôkazom toho sú vkusne vyzdobené školské chodby, kde na každom kroku na nás dýcha umenie pretavené do milých žiackych prác. Pochváliť sa môžeme i víťaznými oceneniami vo výtvarných súťažiach a žiaci pod vedením svojich učiteľov, učiteliek,  vychovávateliek a vychovávateľov od prvého dňa v našej škole rozvíjajú nielen výtvarné nadanie, ale i talent  v oblasti hudby, tanca a spevu. Opomenúť by sme preto nemali ani dlhoročnú tradíciu spevokolov radvanských žiakov, činnosť nášho folklórneho súboru a ani prínos nášho hudobno-dramatického krúžku. Teší nás, že sa naša škola stala miestom, kde možno tráviť zmysluplne voľný čas a na výber svojim žiakom ponúka širokú škálu záujmových aktivít.

            Veľkou motiváciou našej zdravej školy sú pre všetkých naši športovci. Ich úspechy si zaslúžia náš obdiv. Hnaní radosťou z pohybu robia dobré meno našej škole a v duchu fair play si odnášajú zo súťaží množstvo ocenení.

             

            Len málo zo zdarov našich žiakov sa zmestilo do týchto pár riadkov, no máme byť na čo právom hrdí.  Rastieme z detského úsmevu a radosti, povzbudzuje nás úspech našich detí, robí nás silnejšími túžba našich žiakov byť lepšími ľuďmi a podporuje nás spolupráca školy a rodiny.

         Sme si istí, že aj školský rok 2017/2018 sa rovnako pozitívne zapíše svojimi naplnenými cieľmi do histórie našej základnej školy – školy, ktorá vyrástla v krásnej veľkej záhrade pred päťdesiatimi deviatimi rokmi. 

 

 

Pamätáme si...

 

 - na území bývalej obce Radvaň sa začalo vyučovať už roku 1569 a prvý učiteľ radvanských detí bol Baltazár Hodik

-   19. septembra 1939 bola otvorená budova pri potoku (školička) ako tzv. Národná škola a učili sa v nej 6 až 11- roční žiaci, ktorí potom odchádzali do škôl v Banskej Bystrici

-   1. septembra 1958 bola otvorená plnoorganizovaná škola

-   v roku 1983 boli pristavené nové priestory a škola sa stala jednou z najväčších škôl na Slovensku

- v školskom roku 1986/87 naša škola dosiahla najväčší počet žiakov a bolo ich 1938

- v tom istom školskom roku pôsobilo na radvanskej škole 109 pedagogických zamestnancov  

1958 Pedagogický zbor

1938 Žiaci Národnej školy v Radvani foto tu...

 

 

 

Originál článok tu:

Začalo_to_pred_pätdesiatimi_deviatimi_rokmi.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria