Navigácia

O škole

Prečo práve naša škola?

Naša škola je dynamická, spolupracujúca a učiaca sa. Pracujeme na sebe a rastieme vo všetkých oblastiach tak, aby sme boli inšpiratívnym a podporujúcim miestom pre deti, rodičov a priateľov školy.

Ponúkame tím kvalitných a neustále sa rozvíjajúcich učiteľov, ako aj zlepšujúce sa prostredie školských priestorov. Máme pestrú ponuku krúžkovej činnosti, kde žiaci zmysluplne môžu tráviť voľný čas v odpoludňajších hodinách v tvorivej, športovej, umeleckej, jazykovej, či vedeckej oblasti. 

Vedomostnú úroveň, posilňovanie zdravia a telesného rozvoja detí zvyšujeme aj kvalitnou prípravou exkurzií, výletov, vychádzok do okolia školy, plaveckého, lyžiarskeho a korčuliarskeho kurzu. Každoročne organizujeme školy v prírode so zameraním spoznávania krás rôznych oblastí Slovenska. 

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry zdôrazňujeme komunikatívno-poznávací princíp, rozvíjame a obohacujeme slovnú zásobu, tvorivé myslenie žiakov, ich vlastnú tvorbu. Venujeme čas prednesu poézie a prózy. Rozvíjame schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií, samostatne s nimi pracovať a prezentovať ich, vedieť presvedčivo argumentovať.

Skvalitňujeme čitateľskú gramotnosť a vyjadrovacie schopnosti, čítanie s porozumením. Organizujeme exkurzie po stopách významných slovenských  spisovateľov. Vedieme žiakov k pochopeniu jazyka ako zjednocujúceho činiteľa národného spoločenstva.

Zdôrazňujeme historické korene slovenčiny a upevňujeme miesto medzi kultúrnymi jazykmi Európy. Vzbudzujeme lásku k rodnému jazyku, vedieme žiakov k slovenskej ľudovej slovesnosti a literatúre slovenských autorov, zameriavame sa na regionálnu výchovu,  pomáhame žiakom porozumieť iným kultúram. 

 

Žiaci majú možnosť oboznamovať sa s cudzím jazykom už od 1. ročníka. V súčasnosti sa v našej škole vyučujú cudzie jazyky - anglický, nemecký, ruský. Jazykové kvízy, práca s časopismi a tvorba projektov sú hlavné aktivity, ktorými si žiaci rozvíjajú rečové zručnosti aj tvorivosť. Oživením jazykového vyučovania je práca s IKT. Záujem o cudzí jazyk podporuje i spolupráca so subjektmi mimo školy. 

V rámci projektov sa vybudovali moderné odborné učebne pre jednotlivé predmety – geografia, biológia, chémia, fyzika, výchova umením, cudzie jazyky, počítačové učebne. Žiaci majú k dispozícii všetky názorné pomôcky na zoznámenie sa s týmito predmetmi a majú možnosť kvalitnejšie rozvíjať  svoj talent. Prostredníctvom IKT učitelia modernou a príťažlivou formou vzbudzujú záujem žiakov o tieto predmety. 

Počas vyučovania informatiky a informatickej výchovy sa žiaci učia získavať kompetencie a zručnosti v práci s počítačom a internetom v dvoch počítačových učebniach. Veľmi populárne je vyučovanie s interaktívnou tabuľou takmer v každej triede. 

Estetické cítenie žiakov rozvíjame návštevou galérií, múzeí, výchovných koncertov, kultúrnych podujatí a organizovaním vlastných školských podujatí /tvorivé dielne, vianočné trhy, výstavy, besiedky, vystúpenia kolektívov.../. 

Na škole pôsobí  detský folklórny súbor Radvanček, hudobno – tvorivá dielňa Spievankovo, či detský divadelný súbor Radvanské hviezdy, ktoré každoročne pripravujú  vystúpenia pre žiakov a verejnosť a ktoré si získali divákov nielen v našej škole, ale na rôznych vystúpeniach a prehliadkach. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria