Navigácia

 • 24. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Projekty školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM PRE RODIČOV

  o spôsobe poskytnutia dotácie

   na školské potreby

  na I. polrok školského roka 2021/2022

   

  Podmienky poskytovania

   

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

      

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/

   

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej mesačný príjem  je najviac vo výške životného minima

   

  Účel poskytnutia

   

  Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom.

   

   

  Výška dotácie

   

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v sume 33,20 € na dieťa za obdobie školského roka. Výška dotácie na I. polrok školského roka 2021/2022 je 16,60 €/dieťa.

   

   

   

   

  Žiadame rodičov detí, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie a spĺňajú horeuvedené podmienky poskytnutia, aby nám to ohlásili na sekretariáte školy  v termíne najneskôr do

   

  6.9.2021

   

   

  V prípade oneskoreného oznámenia dotácia na školské potreby poskytnutá nebude !!!

 • 26. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Samotestovanie žiakov

  Vážení rodičia,

  v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy zisťujeme záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí.

  Svoj záujem potvrďte do 25.8.2021.do 12.00 hod.triednym učiteľom mailom.

   

  Za pochopenie ďakujeme.

   

  Vedenie školy

 • Voľné pracovné miesta

  Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

  príjme do pracovného pomeru počas zastupovania materskej dovolenky vedúcej ŠJ uchádzača na pozíciu  - vedúca školskej jedálne s nástupom od 1. novembra 2021.

  Druh práce a stručná charakteristika - riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania :

  -  zúčtovanie prvotných účtovných dokladov,

  - zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín,
  - vedenie evidencie stravníkov a výber stravného,
  - spracovanie mesačných výkazov,
  - zostavovanie jedálnych lístkov,
  - zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/.

  Základná zložka mzdy - v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – minimálna mzda od 830,50 euro

  Kvalifikačné predpoklady - ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, ekonomická škola

  Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov :

  - znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ
  - znalosť hygienických predpisov
  - práca s počítačom / Word, Excel, Internet /
  - riadiace a organizačné schopnosti

  Zoznam požadovaných dokladov :

  - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  - profesijný životopis
  - doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi
  - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 

  konania  v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 30.7.2021  na adresu školy.

  Kontakt:  t.č.: 048/416 1927

 • Kultúrno športový deň v Radvani

 • Návrat do školy

 • Usmernenie k platbám

 • Krásy jari diščtančne

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásy jari diščtančne.

  Keď 2. stupeň tvoril, vnímal, cítil krásy jari, rozkvitli kvety, stromy, izby, taniere i tváričky, ožili ručičky.

 • VAJÍČKOVÝ DEŇ

  V stredu 31.3.2021 zažijeme na 1.stupni Vajíčkový deň. Už teraz nám pri čítaní školského receptára tečú slinky na vajíčkové dobroty. Tešíme sa aj na online stretnutie s pani lektorkou z ÚĽUV-u, na vajíčkové úlohy, hádanky, hlavolamy a na tvorivé dielne.

  Do skorého zvajíčkovania!

 • 3. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • Tvoríme počas karantény

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvoríme počas karantény.

 • 12. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • 10. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • 30. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • Jeseň v školskom klube

  Do galérie Jeseň v školskom klube boli pridané fotografie.

 • Deň architektúry

  Do galérie Deň architektúry boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Naše aktivity

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria