Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická-náboženská výchova EV/NV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náb. výchova evanj. 2.st. NVE2
NEJ/RUJ NJ/RJ
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk Rj
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1429 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria