Navigácia

Stránky predmetovej komisie Informatika

O predmetoch

Aj keď hodnotenie žiaka na hodinách informatiky má svoje špecifiká, základom je zistiť a posúdiť výsledky žiaka na hodine. Na získavanie podkladov k hodnoteniu a klasifikácie žiaka sa na hodine informatika využíva viacero postupov:

·         sledujú sa výkony žiaka

·         vykonáva sa sústavné diagnostické  pozorovanie žiaka pri jeho činnostiach

·         praktizujú sa rôzne druhy skúšania  - ústne, písomné a praktické, kde žiaci vykonávajú  praktickú činnosť v aktivitách pri digitálnom zariadení

·         pri zručnostiach a myslení  žiaka sa kladie dôraz na argumentáciu a rozbor pri postupoch riešenia úloh, žiak má vedieť použiť už získané informácie pri spracúvaní nových informácií, porozumieť im a uložiť ich

·         dôraz  sa kladie na pojmy, princípy, nie na fakty a konkrétne  postupy ( napr. vhodnosť výberu programovacieho nástroja a efektívnosť postupu spracovania, miera prístupnosti a použiteľnosti)

·         učiteľ využíva konzultácie s ostatnými učiteľmi - prácu žiaka môžu hodnotiť viacerí odborníci ( slovenčinár, výtvarník)

·         využíva rozhovor so žiakom, samohodnotenie

·         učiteľ zapája žiakov do súťaží, projektov  a didaktických hier

Kritéria hodnotenia komplexnejších  žiackych produktov ( napr. prezentácie, dokumenty, programy, projekty) sú vopred žiakovi známe. Slovné hodnotenie  žiaka učiteľ používa pri vyhodnotení každého zadania úlohy k podrobnejšiemu popisu chýb a posilneniu spätnej väzby, vzťahu k predmetu.

Súčasťou  hodnotenia žiaka na informatike je hodnotenie metódou portfólia (súbor prác žiaka za určité obdobie spracované a udržiavané v elektronickej podobe napríklad cez Office 365). Pri hodnotení výsledkov berieme do úvahy celú činnosť, ktorá sa za nimi skrýva a neobmedzujeme sa len na to, či sa výsledok žiakovi podaril alebo nie.        

 

Banská Bystrica, september 2022                Vypracoval: Mgr. Miloš Medveď

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria