Navigácia

ŠKD

Rozhodnutie o výške príspevku na ŠKD

  Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská  Bystrica

 

Číslo rozhodnutia: ZŠ s MŠ/1/2023                                     Dátum vydania: 05.01. 2023

                                                                                                          Miesto: Banská Bystrica

 

ROZHODNUTIE

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 15/2022 čl. III, § 3, ods. 1 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v súlade s ustanovením

určuje príspevok vo výške 20,- € mesačne 

na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

v školskom roku 2022/2023 od 01.01.2023.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného  kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Poučenie:

Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak zákonný zástupca požiada písomne  riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá počas doby, kedy trvajú uvedené  podmienky.

 

 

__________________________

    Mgr. Katarína Príbojová 

  riaditeľka školy

 

 Rozhodnutie dostanú:

1. k spisu ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria