Navigácia

Základné informácie o ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD Dokumenty ŠKD SNEHULIENKA Európsky týždeň športu Úcta k starším Pasovanie prvákov Štoplíkovo - Halloween Jeseň na radvanskom kopci Sánkovačka Aktuálne oznamy Tihányiovský kaštieľ Regionálna výchova Deň architektúry Helloween Tvoríme počas karantény Bociany ŠKD v šk.r. 2022-2023

Školský klub

ŠKD v šk.r. 2022-2023

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.    V školskom roku 2017/2018 sme mali na škole 9 oddelení ŠKD, 2018/2019 – 10 oddelení, 2019/2020 - 10 oddelení, 2020/2021- 11 oddelení, 2021/2022 – 10 oddelení. Počet oddelení sme určovali na základe zisťovania predbežného záujmu rodičov o ŠKD na budúci školský rok. Prax ukázala, že rodičia, najmä štvrtých ročníkov, v septembri dieťa prihlásia do ŠKD, dieťa navštevuje ŠKD do januára a v druhom polroku žiaka odhlásia. V školskom roku 2020/2021 z pôvodne prihlásených 291 žiakov  k 15. septembru 2020,  sme na konci roka klesli na 242 žiakov. ( Pokles o 49 detí =  - 2 oddelenia !!? )

V školskom roku 2022/2023 otvoríme 11 oddelení. Do ŠKD sa prednostne budú zaraďovať žiaci z  1. – 3. ročníka. Žiaci 4. ročníka budú zaradení do oddelenia ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu, následného výberu a rozhodnutia RŠ.  Kritériá : zamestnaní zákonní zástupcovia, správanie počas predchádzajúcich rokov v súlade so školským poriadkom a poriadkom ŠKD, včasné uhrádzanie poplatku, mladší súrodenec v ŠKD, kapacitné možnosti. Zákonný zástupca sa v žiadosti zaviaže, že dieťa odhlási z ŠKD len zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.) Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne, vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

 

Termín úhrad poplatku ŠKD :

 

Za september + október                  do 16.9.2022                    poplatok 20 €

Za november                                   do 10.10.2022                  poplatok 10 €

Za december                                   do 10.11.2022                  poplatok 10 €

 

V decembri sa žiadne platby neuhrádzajú !

 

Za január + február              od 2.1.2023 do 10.1.2023           poplatok 20 €

Za marec                                         do 10.2. 2023                   poplatok 10 €

Za apríl                                           do 10.3. 2023                   poplatok 10 €

Za máj                                            do 10.4. 2023                   poplatok 10 €

Za jún                                             do 10.5. 2023                   poplatok 10 €

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet 

SK98 7500 0000 0040 1717 5876

 

 

Pri platbe nezabudnúť uviesť variabilný symbol.

Pozor – na tento účet neplatiť stravné za školskú jedáleň !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria