Navigácia

Projekty školy

Projektové aktivity na škole

 

Národný projekt

Názov projektu:
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

Kód projektu v ITMS – 312011AQI4

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Ciele:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Personálne zabezpečenie inklúzie:

 • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • sociálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • školskí psychológovia

Miesto realizácie: ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Doba realizácie projektových aktivít: 01.10.2020 –  31.08.2022

eu
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria