Navigácia

Projekty školy

Podporujeme zdravie

Naša škola je počnúc dňom 1. septembra 2002 členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Schválené dňa 30. augusta 2002 Ministerstvom školstva a Ministerstvom zdravotníctva SR na základe návrhu projektu a výsledkov prvej fázy jeho realizácie.

„Zdravé telo je hosťom.
Choré telo je žalárnikom."

Francis BACON

Koordinátor: Mgr. Emília Kušniarová

 

Úlohy a ciele projektu sú zamerané najmä:

1. Starostlivosť o životné a pracovné prostredie

Žiaci sa pod vedením pedagogických zamestnancov pravidelne starajú o zverený vonkajší areál školy, pestujú izbové i okrasné trvalky. Triedne kolektívy venujú pozornosť kvetinovej výzdobe v triedach a na chodbách.

Zapojili sme sa do projektu "Vytvorme rekordnú reťaz," v ktorom žiaci zbierali hliníkové vrchnáky, fólie a obaly. Prispeli tak k recyklácii odpadových surovín a k šetreniu prírodných zdrojov. Spolu s ostatnými školami Banskobystrického kraja sme vytvorili hliníkovú reťaz na recykláciu odpadu. Naša škola získala futbalovú loptu a bola ocenená diplomom.

Počas školského roka sme uskutočnili 2-krát zber starého papiera – záchrana lesov. Úspešnosť zberov vyhodnocujeme v školskom rozhlase a najaktívnejší sú odmenení vecnými cenami.

Žiaci tvorili zaujímavé projekty so zameraním na okolitú prírodu – rastliny, živočíchy, životné prostredie. Práce žiakov sme vystavili v učebni prírodopisu. Priestory chodieb sme aktuálne dopĺňali zaujímavou a peknou výzdobou – vystrihované farebné kvietky, zvieratá, snehové vločky a pod.

Na výzvu Mestského úradu v Banskej Bystrici sme sa svojimi výrobkami z odpadových surovín /kŕmidlá z plastových fliaš,ozdobné predmety../ zapojili do prezentácie výstavy na MÚ.

Žiaci prvého stupňa uskutočnili výstavu o tvorbe a ochrane životného prostredia.

Úspešnosť našich žiakov v rôznych súťažiach, olympiádach zverejňujeme ich oceneniami (diplomy, medaily, víťazné poháre) vo vitrínach chodieb.

2. Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Našich prváčikov už tradične slávnostne vítame v cechu školákov, aby sme im spríjemnili prvé neisté kroky v novom prostredí.

So žiakmi realizujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v škole napr.: „Vianočný koncert“- detský spevácky zbor našej školy, vystúpenie folklórneho súboru „ Radvanček“, Vianočná besiedka ,,Valentínska party“, Deň matiek a ďalšie.

S veľkým záujmom sa u žiakov stretli aj kultúrne podujatia a predstavenia,na ktorých sa zúčastnili deti z 1. aj z 2. stupňa.

Naši žiaci sa už niekoľko rokov starajú o hrob nášho slávneho rodáka – A. Sládkoviča. Žiaci sa podieľajú na vydaniach školského časopisu „Zavináč“ a činnosť vyvíja detský parlament, kde sa žiaci učia vzájomnému počúvaniu a tolerancii.

V mesiacoch februári a apríli boli v našej škole Dni otvorených dverí. Rodičia, škôlkári, ale aj široká verejnosť mali možnosť vidieť našich žiakov pri vyučovaní a záujmovej činnosti.

3. Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy, pohybové aktivity

Okrem hodín telesnej výchovy, plaveckých a lyžiarskych výcvikov, žiaci svoje pohybové schopností rozvíjajú v rámci športových krúžkov v škole, rôznymi súťažnými aktivitami medzi triedami, školami v meste, okrese,... Umiestnenie našich žiakov v športových súťažiach je veľmi dobré. V tomto školskom roku sa zúčastnili školského turnaja vo futbale, streleckej ligy, basketbale, bowlibgových turnajov, branného viacboja, cezpoľného behu a ďalších športových podujatí.

K starostlivosti o zdravie patrí aj prevencia. Zdravo žiť znamená aj zdravo sa stravovať. Ku „Dňu mlieka“ si žiaci sami pripravili rozhlasovú reláciu o význame mlieka v ľudskej strave a následne urobili prieskum v škole, ako využívajú mlieko v strave ich spolužiaci. Sledovali počet mliečnych desiat v jednotlivých triedach a výsledky sami vyhodnotili v školskom rozhlase. Propagácia mlieka mala priaznivú odozvu, počet mliečnych desiat stúpol.

Nielen strava má byť zdravá,ale aj nápoje by sme mali piť zdraviu prospešné.“Pijem čistú vodu, nápoj z vodovodu“ - pod týmto heslom sme viedli žiakov k pitiu najzdravšieho a najprirodzenejšieho nápoja pre človeka.

Vďaka finančného príspevku EÚ a sponzora sme mohli žiakom v tomto školskom roku ponúknuť kvalitný nápoj z jablčnej šťavy, ktorý im bol k dispozícii priamo v triedach.

K „Svetovému dňu bez fajčenia“ sme mali tiež besedu určenú žiakom 7.ročníkov, lebo tento zlozvyk sa prejavuje už v tomto veku.

V Olympiáde zdravej výživy získalo družstvo 8.C 1.miesto.

Zaujímavé športové podujatia organizujeme v rámci ŠKD – futbalový turnaj, krúženie kruhom – hula hop, púšťanie šarkanov, súťaž s kolobežkou, súťaže na snehu, medziklubová olympiáda, takmer denné vychádzky do prírody alebo blízkeho okolia školy.

Okrem tradičných pohybových aktivít pre žiakov kladieme dôraz na zdravý životný štýl, ktorý si osvojujú na hodinách Rp, Pp, EV, Pr a triednických hodinách. Veľkým prínosom bol aj pobyt v škole v prírode, ktorého sa zúčastnili žiaci  prvého aj druhého stupňa.

Zamestnanci školy majú možnosť rozvíjať svoje pohybové aktivity v školskej telocvični počas popoludňajších hodín. Na konci školského roka organizujeme športové popoludnie pre všetkých zamestnancov školy.

4. Spolupráca s rodičmi a mimoškolskými organizáciami

Dobrou spoluprácou vedenia školy s rodičovskou radou riešime spoločné problémy školy. Pre rodičov našich terajších i budúcich žiakov sme uskutočnili „ Deň otvorených dverí našej školy." U rodičov sme sa stretli s veľkým záujmom o tieto aktivity. Spolupracujeme s občianskym združením "MARÍNA"

Veľmi dobre pokračujeme v spolupráci s Prírodovedným múzeom v Tihányiho kaštieli, ktorého výstavy, besedy a tvorivé dielne často využívame v environmentálnej výchove a na hodinách prírodopisu i prírodovedného krúžka.V tomto školskom roku sme hlavne využili výstavu „Jaskyne Slovenska“ a „Vtáčie búdky“, spojenú s interaktívnymi hrami.

Naša spolupráca pokračuje :

 • NAPANT - beseda o národnom parku a ochrane prírody s p.Harťanským
 • Spoločnosť pre ochranu vtáctva – obrázky a ukážky zvukov vtákov a beseda s pracovníkom spoločnosti
 • Policajný zbor - beseda o práci zamestnanca väzenského dozoru
 • Mestský úrad - úprava okolia školy /aktivačná činnosť/
 • CVČ - organizácia súťaží, exkurzií a výletov
 • „Srdiečko“ – integrácia detí z problémového prostredia
 • spolupráca s PPP a DIC – pomoc žiakom s poruchami učenia a správania

Zapájame sa do tvorby projektov pre Nadáciu Zdravé mesto – radi by sme získali finančnú pomoc pre školu – ŠPZ – skrášľovanie životného prostredia, aktivity v rámci ŠPZ .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria