Navigácia

Poplatky

do MŠ

Úhrada príspevkov  za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením  č. 8/2021 o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Banská Bystrica.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bezhotovostne, t. j. prevodom na účet v ČSOB banke na číslo účtu: SK 98 7500 0000 0040 1717 5876 a to mesačne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci jednotnou sumou vo výške: 16,-

September, október:                   do 10.septembra            32,- €

November:                                      do 10 októbra                  16,- €

December:                                       do 10 novembra             16,- €

V decembri rodič poplatok neuhrádza !!!!!!

Január, február:                             do 10.januára                  32,- €

Marec:                                              do 10 februára                16,- €

Apríl:                                                 do 10 marca                     16,- €

Máj:                                                  do 10 apríla                      16,- €

Jún:                                                   do 10 mája                       16,- €

Prázdninová činnosť:                   do 10 júna                        16,- €   (iba deti prihlásené na prázd. činnosť)

V júli a auguste sa poplatky za MŠ neuhrádzajú !!!!!!!!!!!!!!

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predškoláci)  poplatok za MŠ neplatia !!!!!!!!!

Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, t. j. prevodom na potravinový účet školskej jedálne v ČSOB banke na číslo účtu: IBAN SK94 7500 0000 0040 1717 5948 a to do 15. dňa v mesiaci.

celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,85€

desiata 0,46€  obed 1,08€  olovrant 0,31€

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,50 .

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria