Navigácia

Poplatky

do MŠ

POPLATKY V MATERSKEJ ŠKOLE:

 

Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov prispieva  na jedno dieťa vo veku:

od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica mesačnou sumou             16,00 €

od 3 rokov s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica mesačnou sumou             30,00 €

do 3 rokov veku                                                                                                        50,00 €

za prázdninovú činnosť za deti v mesiaci júl a august v meste Banská Bystrica             30,00 €

deti s preukazom ZŤP od 2 rokov                                                                            10,00 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet 

SK98 7500 0000 0040 1717 5876

 

 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

celodenná strava: vo výške stravného limitu :                                                       1,54 €

z toho: desiata:           0,38 €

            obed:               0,90 €

            olovrant:         0,26 €

režijné náklady v ŠJ pri MŠ: paušálne na jedného stravníka mesačne:                4,50 €

 

Príspevok sa uhrádza podľa predpisu, ktorý rozdá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka ŠJ pri ZŠ s MŠ za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

 

SK94 7500 0000 0040 1717 5948 (bankovým prevodom).

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria