Navigácia

Dotácie na školské potreby

OZNAM PRE RODIČOV

OZNAM  PRE  RODIČOV

 

o spôsobe poskytnutia dotácie

 na školské potreby

na I. polrok školského roka 2020/2021

 

Podmienky poskytovania

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

    

 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/

 

 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima

 

Účel poskytnutia

 

Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom.

 

 

Výška dotácie

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v sume 33,20 € na dieťa za obdobie školského roka. Výška dotácie na I. polrok školského roka 2020/2021 je 16,60 €/dieťa.

 

 

 

Žiadame rodičov detí, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie a spĺňajú horeuvedené podmienky poskytnutia, aby nám to ohlásili na sekretariáte školy  v termíne najneskôr do: 4.9.2020

 

 

V prípade oneskoreného oznámenia dotácia na školské potreby poskytnutá nebude !!!

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria