Navigácia

ŠKD

Základné info

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.    V školskom roku 2017/2018 sme mali na škole 9 oddelení ŠKD, 2018/2019 – 10 oddelení, 2019/2020 - 10 oddelení, 2020/2021- 11 oddelení. Počet oddelení sme určovali na základe zisťovania predbežného záujmu rodičov o ŠKD na budúci školský rok. Prax ukázala, že rodičia, najmä štvrtých ročníkov, v septembri dieťa prihlásia do ŠKD, dieťa navštevuje ŠKD do januára a v druhom polroku žiaka odhlásia. V poslednom školskom roku z pôvodne prihlásených 291 žiakov  k 15. septembru 2020,  sme na konci roka klesli na 242 žiakov. ( Pokles o 49 detí =  - 2 oddelenia !!? )

V školskom roku 2021/2022 otvoríme 10 oddelení. Do ŠKD sa prednostne budú zaraďovať žiaci z  1. – 3. ročníka. Žiaci 4. ročníka budú zaradení do oddelenia ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu, následného výberu a rozhodnutia RŠ.  Kritériá : zamestnaní zákonní zástupcovia, správanie počas predchádzajúcich rokov v súlade so školským poriadkom a poriadkom ŠKD, včasné uhrádzanie poplatku, kapacitné možnosti. Zákonný zástupca sa v žiadosti zaviaže, že dieťa odhlási z ŠKD len zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.) Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne, vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

 

Termín úhrad poplatku ŠKD:

 

Za január + február                         do 10.1.2023                    poplatok 40 €

Za marec                                         do 10.2. 2023                   poplatok 20 €

Za apríl                                           do 10.3. 2023                   poplatok 20 €

Za máj                                            do 10.4. 2023                   poplatok 20 €

Za jún                                             do 10.5. 2023                   poplatok 20 €

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet 

SK98 7500 0000 0040 1717 5876

 

 

Pri platbe nezabudnúť uviesť variabilný symbol.

Pozor – na tento účet neplatiť stravné za školskú jedáleň !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria