Navigácia

Zápis 2022

3. máj 2022

 

Usmernenie k zápisu detí do materskej školy

v Základnej škole s materskou školou Radvanská 1

na školský rok 2022/2023.

 

Termín zápisu do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica sa uskutoční

3. mája 2022 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

v priestoroch materskej školy.

Zápis detí do materskej školy sa realizuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do materskej školy sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi Základnej školy s materskou školou (elektronicky alebo osobne) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia písomne požiada o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR alebo v škole zriadenej iným štátom na území SR, o povolení takéhoto vzdelávania bude rozhodovať riaditeľ kmeňovej materskej školy. Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak riaditeľ kmeňovej materskej školy v rozhodnutí povolí plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z., považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

 

Čo ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do materskej školy prijímajú bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a aby malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

 

Kritériá prijímania detí do materskej školy v Základnej školy s materskou školou Radvanská 1

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné- deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta 2022( podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádovej oblasti – ktorú určil zriaďovateľ školy mesto Banská Bystrica
 • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
 • nedovŕšili päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčastné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)
 • deti súrodencov v MŠ, alebo ZŠ
 • následne deti vo veku 5, 4, 3

_

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria