Navigácia

Hodnotenie

Systém hodnotenia žiakov v šk. roku 2023 - 2024

1. Všeobecné informácie

Systém hodnotenia žiakov I. stupňa je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Základnej škole Radvanská 1 v Banskej Bystrici.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011. Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci.

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť:

⦁ rodičia na zasadnutí rodičovskej rady a to prostredníctvom triednych dôverníkov

⦁ zároveň sa k nemu môžu vyjadriť aj žiaci na triednických hodinách

Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade.

 

2. Systém hodnotenia žiakov na I. stupni

V Základnej škole Radvanská 1 budú všetky predmety 1. – 4. ročníka hodnotené známkou, predmet etická a náboženská výchova slovne. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie. Priebežné hodnotenie- hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má hlavne motivačný charakter.

Súhrnné hodnotenie – sa uskutočňuje na konci druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na

vyučovanie

- rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické,

pohybové) a didaktickými testami

- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka

Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne alebo písomne aspoň dvakrát v  hodnotiacom období. Kritériá hodnotenia viď. učebné osnovy revidované ________; Časovo-tematické plány revidované _________.

 

Slovenský jazyk a literatúraklasifikované známkou, stupnica hodnotenia viď. Metodický list 22/2012

 

Zložka: jazyková

V jazykovej zložke sa hodnotia ústne odpovede, päťminútovky počas preberania jednotlivých tematických celkov, písomné práce, testy a diktáty

Zložka: čítanie a literatúra

V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi. Hlavné kritériá hodnotenia čítania sú správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a výraznosť.

V literárnej výchove sa klasifikuje ovládanie literárnych pojmov a práca s nimi v konkrétnych textoch. Klasifikujú sa aj pokusy o vlastnú tvorbu a práca s mimočítankovou literatúrou.

Zložka: slohová

V slohovej zložke sa klasifikujú ústne odpovede, písomné práce, komunikačné schopnosti v

rámci jednotlivých tematických celkov.

V písomných prácach sa osobitne klasifikuje obsah, pravopis a úprava práce v rozsahu prebratého učiva.

Zložka: písanie

Základné kritériá hodnotenia písania sú: čitateľnosť / čitateľný rukopis /, správnosť / súlad písma s predlohou alebo diktovaným písmom/, plynulosť / písanie slova jedným ťahom bez prerušenia/ a úhľadnosť / estetická stránka písma. Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).

 

Žiaci 2. – 4. ročníka píšu 1x štvrťročne písomné práce a testy zo SJL a M , ktorých časová náročnosť

je podľa individuálneho tempa. Zostavujú si ich učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom. Hodnotené sú bodovou stupnicou. Výsledky výstupných previerok sú porovnávané so vzdelávacími štandardami a ich úspešnosť, prípadne nedostatky sú rozobrané na zasadnutiach metodického združenia.

 

V slovenskom jazyku sa v 2. – 4. ročníku môžu žiaci pravidelne písať pravopisné cvičenia a testy  zamerané na upevňovanie preberaného učiva. Ostatné pravopisné cvičenia sa v tematickom celku hodnotia známkou. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov.

 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov:

 Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ počet: 1

  Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

 

 Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku: počet: 10

 Zameranie:

 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

3. Samohláska ä

4. Dvojhlásky

5. Tvrdé spoluhlásky

6. Opakovanie učiva za 1. polrok

7. Mäkké spoluhlásky

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

 9. Vety

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: počet: 10

Zameranie:

   1. Opakovanie učiva z

   2. ročníka ZŠ 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ

   3. Vybrané slová po b

   4. Vybrané slová po m

   5. Vybrané slová po p

   6. Opakovanie učiva za 1. polrok

   7. Vybrané slová po r, s

   8. Vybrané slová po v, z

   9. Slovné druhy

 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ: počet: 10

 Zameranie:

 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

 2. Vybrané slová po b, m

 3. Vybrané slová po p, r

 4. Vybrané slová po s, v, z

 5. Spodobovanie

 6. Opakovanie učiva za 1. polrok

 7. Vlastné podstatné mená

 8. Ohybné slovné druhy

 9. Neohybné slovné druhy

 10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

 0 – 1 chyba = 1

 2 – 4 chyby = 2

5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

 11 a viac chýb = 5

 

 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

 1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

 4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

 

 

Matematikakritériá hodnotenia viď. učebné osnovy revidované 1.9.2018; Časovo-tematické plány revidované 1.9.2018

 

Žiak by mal:

⦁ čítať a písať čísla

⦁ utvárať, vyznačovať, oddeliť skupiny predmetov

⦁ porovnávať čísla znakmi >, <, =

⦁ riešiť jednoduché slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako

⦁ rozvíjať vytrvalosť, systematičnosť a presnosť

⦁ vedieť zdôvodňovať pravdivosť (správnosť) svojho tvrdenia

⦁ pochopiť vzájomný vzťah medzi počtovými výkonmi, medzi zložkami počtových výkonov

  a výsledkom

⦁ vedieť spamäti základné spoje sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom

⦁ čítať a písať dvojciferné čísla

⦁ rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky

⦁ chápať podstatu komutatívnej vlastnosti sčítania a vedieť ju používa

⦁ začať samostatne používať názvy: sčítanec, súčet, rozdiel

⦁ rozvíjať algoritmické myslenie

⦁ pochopiť súvislosť medzi násobením a sčítaním, medzi odčítaním a delením a medzi

  násobením a delením

⦁ spamäti vedieť všetky základné spoje násobenia a delenia

⦁ vedieť matematizovať primerané reálne situácie

⦁ rozvíjať pamäť, húževnatosť a vytrvalosť

⦁ vedieť čítať a písať viacciferné čísla

⦁ počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach a po jednom

⦁ rozvíjať predstavivosť a abstrakčnú schopnosť

⦁ utvárať význam matematiky pre prax

⦁ námetom slovných úloh vytvárať u žiakov také hodnoty ako je čestnosť, statočnosť,

  ohľaduplnosť

⦁ ochota pomáhať, vzťah k ľudským hodnotám a k prírode

⦁ vedieť čítať a písať viacciferné čísla

⦁ chápať matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických úloh

⦁ rozvíjať záujem o matematiku, schopnosti a myslenie žiakov

⦁ získať zručnosti v rysovaní a v meraní

 

Anglický jazyk 2. a 4. ročník

1. ústne skúšanie

2. po prebratí tematického celku – písomná previerka

3.ústne skúšanie priebežne a písomné skúšanie slovnej zásoby po prebratí tematického

  celku

4. testy

5. projekty

Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využití základných komunikačných zručností :

Čítanie, písanie, počúvanie , samostatný ústny prejav a rozhovory. Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.

Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na jeho vedomosti a zručnosti :

⦁ písomné – didaktický test, previerka zo slovnej zásoby, písomná práca

⦁ ústne – rozhovor, situačný rozhovor, opis obrázka

 

Prírodoveda

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. Hodnotenie predmetu viď. Metodický list 22/2011.

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a

schopnosť ich využívať v oblastiach:

a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,

b) čitateľskej gramotnosti,

c) jazykových schopností v slovenskom jazyku,

d) sociálnych kompetencií,

e) multikultúrnych kompetencií,

f) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,

g) umeleckých a psychomotorických schopností,

h) analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,

i)osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,

j) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného

prostredia a etických princípov

 

Vlastiveda

Hodnotenie je zamerané na funkčnú gramotnosť v oblastiach:

Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.

Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svoje regiónu a Slovenska.

1. Priebežné hodnotenie žiaka, jeho záujem o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách.

2. Hodnotenie osvojených poznatkov ústnou odpoveďou najmenej 2-krát za klasifikačné obdobie

3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnou formou na konci tematického celku prostredníctvom testov zostavených pomocou výchovno-vzdelávacieho štandardu

4. Hodnotenie projektových úloh

 

Hudobná výchovahodnotená známkou

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.

Forma hodnotenia:

– ťažiskovou formou hodnotenia je klasifikácia výkonu a vedomosti žiaka najmä týmito

metódami, formami a prostriedkami:

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania,

• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – neodporúča sa u každého vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách,

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych  kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu  slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom,

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.

 

Kritériá hodnotenia:

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:

a) priebeh vytvárania postojov:

– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách,

– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:

– žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky,

– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou na telo,

– orientácia  v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií,

– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,

– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia,

 

Telesná výchova – hodnotená známkou, kritériá hodnotenia v učebných osnovách, viď. Metodický list 22/2011, aktivita, motivačné známky

 

Žiak by mal vedieť a zvládnuť:

- správne pomenovať, predviesť a uplatniť základné lokomócie a atletické disciplíny, poradové cvičenia, gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach

- využiť naučené zručnosti a dohodnuté pravidlá z hier v rôznom prostredí a aplikovať ich aj v bežnom živote

- uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách

- uplatniť prvky psychomotoriky a psychmotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry

- správne pomenovať a uplatniť základné prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach.

 

Výtvarná výchova – hodnotená známkou

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je upravená verzia potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:

a) priebeh vytvárania postojov:

-prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, otvorenosť voči experimentovaniu, cieľavedomosť riešení, záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, schopnosť spolupracovať, schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov,

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:

technické zručnosti, požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi), formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);

c) priebeh získavania vedomostí:

znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich využívania.,

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.

Hodnotenie predmetu viď. Metodický list 22/2011.

 

Kritériá ku vzťahu ku škále hodnotenia výtvarnej výchovy

Výborný

Žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:

▪ žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu,

▪ žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje v oblasti vizuálnej kultúry,

▪ žiak ovláda zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni, žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií,

▪ žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky,

▪ žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám,

▪ žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných,

▪ žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam.

Chválitebný

Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, iniciatívny a

tvorivý.

Dobrý

Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia,

nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha

predsudkom a stereotypom.

Dostatočný

Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami

aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.

Nedostatočný

Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovanie

(neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení ţiaka; v

čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie

vyučovacieho procesu )

Poznámky

– učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko

výtvarný prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú

veľmi širokú škálu, mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v

rozmedzí 2 – 3 ročníkov – ale to nemusí znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu

práce tretiaka,

– je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne

zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.

 

Pracovné vyučovanie

1. Ústna odpoveď z teórie (min. 2 x za polrok)

2. Samostatná práca (výrobok - drevo, papier, hlina)

3. Lego Dacta a RoboLab

4. Aktivita (školská alebo domáca )

Žiak by mal :

 Poznať význam mostov, vytvoriť most z kartónu alebo plastelíny

 Poznať základné druhy a hlavné znaky obydlí v rôznych krajinách, zhotoviť vežu zo

špajdlí

 Poznať vlastnosti drevín, korku, zhotoviť hračku, búdku alebo kŕmidlo

 Poznať význam jednotlivých častí bicykla a ich funkciu

 Poznať dopravné značky a pravidlá jazdy na bicykli

 Vedieť zostaviť jednoduchý elektrický obvod podľa schémy

 Podľa značiek na odevoch určovať, aký je to materiál a ako ho čistiť.

 Poznať možnosti údržby odevov a jednoduchej opravy – látaním, našitím záplaty.

 Poznať tradície Vianoc a Veľkej noci, zhotoviť ozdoby

 Poznať hrnčiarstvo, vedieť vyrobiť keramický výrobok z hliny alebo plastelíny

 Spoznať drotárstvo, z drôtika urobiť jednoduchý predmet.

 Poznať zásady a postup ošetrovania izbových rastlín.

 Poznať úžitkové rastliny, rôzne druhy zeleniny, urobiť zeleninový šalát.

 Podľa semien poznať niektoré rastliny, ovocie a zeleninu, ktorú jeme.

 Vedieť, ako sa dá pestovať zelenina zo semien alebo cibuliek.

 

Informatická výchova

1. Ústna odpoveď z teórie (min. 1 x za štvrťrok)

2. Samostatná práca za počítačom podľa zadania

3. Testy na počítači

4. Tvorba projektov

5. Aktivita (školská alebo domáca )

Zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné

zručnosti v používaní počítača.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria