Navigácia

Špeciálno-pedagogické poradenstvo

Informatívny prehľad

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Janka Pilková, PhD.

mailový kontakt: pilkova1@zsradvan.info

Nájdete ma v kancelárii č. 66 (druhé poschodie, prvý stupeň).

Denne v čase od 7:30 do 15:30 (po mailovej dohode, možnosť telefonického poradenstva či videoporadenstva a konzultácií)

Špeciálno - pedagogické informačné okienko pre zákonných zástupcov

Odpovede na otázky, čo to je?

- Individuálna integrácia

- Žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

- Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba

 

Individuálna integrácia/individuálne začlenenie

Školská integrácia/školské začlenenie – pojem školské začlenenie používaný v niektorých paragrafoch školského zákona je synonymum pojmu školská integrácia, definovaného v § 2 písm. s) školského zákona. Oba pojmy označujú ten istý proces.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i) školského zákona).

 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

 

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:

a) žiak so zdravotným postihnutím

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený

c) žiak s vývinovými poruchami

d) žiak s poruchou správania

a) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím;

b) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach;

c) žiakom s vývinovými poruchami učenia je žiak s poruchou učenia dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia;

d) žiak s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.

 

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostrediažiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

 

3. žiak s nadanímžiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja. (§2 písm.k) - q) školského zákona

 

Spolupracujem s:

CPPPaP, Mládežnícka 34, Banská Bystrica

CŠPPP Kollárova 55, Banská Bystrica, kontakty dostupné TU

SCŠPP Slnečná 34, Banská Bystrica

 

Integrácia žiakov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria