Navigácia

Stránky predmetovej komisie Fyzika

Hodnotenie žiaka

Kontrola a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky:

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v súlade s požiadavkami učebných osnov v predmete fyzika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií:

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí,

prípadne teórií,

- využívať experiment ako formu získavania podkladov na vyvodenie teoretických

poznatkov, vedieť navrhnúť postup riešenia úlohy,

-celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,

- schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú

prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných

technológií,

- schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine,

- vedieť vyjadriť funkčné závislosti graficky, tabuľkou, schémou, obrázkom, náčrtom

a v elektronickej forme,

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa.

 

Výsledná klasifikácia predmetu fyzika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:

- ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou

v praktických súvislostiach.

- písomné – testy na záver tematického celku, krátke previerky / píšu sa počas preberania tematického celku /, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení a praktických cvičení, domáce úlohy,

Stupnica hodnotenia pre testy:

             100 – 90%      1
             89 – 75%       2
             74 – 50%       3
             49 – 25%       4
             24 -   0%        5

 

- praktické - práca na hodine - /experimenty, praktické cvičenia, projekty/ vyučujúci hodnotia prípravu žiakov na experiment, presnosť meraní, správnosť vyhodnotenia experimentu, schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, záver

 

Projekty, referáty, súťaže, príprava pomôcky:

- všetky aktivity podobného charakteru patria k dobrovoľnej aktivite žiaka,

aktivita je hodnotená,  podľa rozsahu, kvality

vypracovanej práce, či stupňa úspechu v súťaži

- príprava pomôcky – podľa zadania vyučujúcich a výberu žiaka

- témy a súťaže ponúkne vyučujúci v priebehu školského roka a žiak si vyberie tému, súťaž

 

Povinnosť žiaka dobrať si učivo v prípade absencie:

Žiak sa informuje na preberané učivo a domácu úlohu u spolužiakov. V prípade študijných problémov sa dohodne s vyučujúcim na termíne konzultácie.

 

Výsledná známka odzrkadľuje prácu žiaka počas celého klasifikačného obdobia. Známky nemajú rovnakú váhu. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom.

 

September 2021    vyučujúci: Mgr. Jana Čunderlíková, Mgr. Miloš Medveď

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria