Navigácia

Systém hodnotenia a klasifikácie

 

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.

Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4),nedostatočný (5).

Podklady na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä sústavným pozorovaním žiaka, sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, druhmi skúšok (písomné, ústne). Pri hodnotení budeme zohľadňovať špecifiká daného žiaka.

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu k žiakom bude starostlivosť o zaostávajúcich a integrovaných žiakov. U týchto žiakov je nevyhnutné individuálnym prístupom doplniť osvojenie si základných pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú kalkulačky. Kritéria hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup - výkonový štandard zvládol alebo nie.

Verbálnou formou budeme uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe odpovede žiaka. Pri verbálnej forme zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.

Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov

prostredníctvom testu alebo kontrolnej práce na konci tematického celku, štvrťročných písomných prác (november, január, apríl, jún). Na začiatku (október) a na konci školského roka (jún) vyhodnotíme vedomosti žiakov prostredníctvom vstupnej a výstupnej previerky žiakov.

Hodnotenie je percentuálne vyjadrené nasledovne:

100% - 90% známka 1

89% - 75% známka 2

74% - 50% známka 3

49% - 25% známka 4

24% - 0% známka 5.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria