Navigácia

Stránky predmetovej komisie Chémia

Kritéria hodnotenia predmetu chémia

Na vyučovacích hodinách chémie budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používať tieto metódy, formy a prostriedky:
a) sústavné pozorovanie výkonov žiaka, jeho aktivity na hodine a jeho pripravenosti na vyučovanie
b) písomné skúšky
– krátke previerky z posledných 2 – 3 vyučovacích  hodín,
– tematické písomné práce v trvaní 20 – 25 min.
Termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia. Otázky budú mať
bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1 – 5) podľa počtu
získaných bodov za správne odpovede v súlade s vnútroškolskou stupnicou
c) ústna odpoveď – Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém. Žiak bude
hodnotený známkou (stupeň 1 – 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní v
danej téme, úrovne zvládnutia učiva.
d) projektové práce
Žiak vypracuje projektovú prácu na tému vopred zadanú vyučujúcim.

e) celkové hodnotenie
Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy).


Stupnica hodnotenia písomných skúšok:
100 % – 90,0 %  výborný
89,9 % – 75,0 %  chválitebný
74,9 % – 50,0 %  dobrý
49,9 % – 25,0 %  dostatočný
24,9 % –  0 % nedostatočný

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria