Navigácia

Stránky predmetovej komisie Fyzika

Predmetová komisia

 

Kontrola a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky:

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v súlade s požiadavkami učebných osnov v predmete fyzika sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií:

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí,

prípadne teórií,

- využívať experiment ako formu získavania podkladov na vyvodenie teoretických

poznatkov, vedieť navrhnúť postup riešenia úlohy,

-celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,

- schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú

prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných

technológií,

- schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine,

- vedieť vyjadriť funkčné závislosti graficky, tabuľkou, schémou, obrázkom, náčrtom

a v elektronickej forme,

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa.

 

Výsledná klasifikácia predmetu fyzika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:

- ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou

v praktických súvislostiach.

- písomné – testy na záver tematického celku, krátke previerky / píšu sa počas preberania tematického celku /, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení a praktických cvičení, domáce úlohy,

Stupnica hodnotenia pre testy:

100 – 90%      1
             89 – 75%       2
             74 – 50%       3
             49 – 25%       4
             24 -   0%        5

 

- praktické - práca na hodine - /experimenty, laboratórne a praktické cvičenia, projekty/ vyučujúci hodnotia prípravu žiakov na experiment, presnosť meraní, správnosť vyhodnotenia experimentu, schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, záver

 

Projekty, referáty, súťaže, príprava pomôcky a domáca príprava:

- domáce úlohy zadá žiakom  vyučujúci na hodine a cez https://moja.skolanawebe.sk, kde názov úlohy prislúcha prebranému učivu na hodine

- všetky aktivity podobného charakteru patria k dobrovoľnej aktivite žiaka, preto ich učiteľ

zásadne hodnotí známkou „výborný“ avšak s rozličnou váhou podľa rozsahu, kvality

vypracovanej práce, či stupňa úspechu v súťaži

- príprava pomôcky – podľa zadania vyučujúcich a výberu žiaka

- témy a súťaže ponúkne vyučujúci v priebehu školského roka a žiak si vyberie tému, súťaž

 

Povinnosť žiaka dobrať si učivo v prípade absencie:

Žiak, prípadne zakonný zaástupca  sa informuje na prebrané učivo a domácu úlohu u vyučujúceho a spolužiakov. Na požiadanie zákonného zástupcu poskytne informáciu o preberanom učive vyučujúci v prípade dlhodobej absencie žiaka (viac ako 10 dní). V prípade študijných problémov sa dohodne žiak alebo rodič s vyučujúcim na termíne konzultácie.Kontakt na vyučujúceho nájde zákonný zástupca na stránke školy.

 

Výsledná známka odzrkadľuje prácu žiaka počas celého klasifikačného obdobia. Známky nemajú rovnakú váhu. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom.

september 2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria