Navigácia

Stránky predmetovej komisie Geografia

Kritéria hodnotenia predmetu

Kritéria hodnotenia predmetu geografia


Na vyučovacích hodinách geografie budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používať tieto metódy, formy a prostriedky:
a) sústavné pozorovanie výkonov žiaka, jeho aktivity na hodine a jeho pripravenosti na
vyučovanie
b) písomné skúšky
– krátke previerky z posledných 2 – 3 vyučovacích  hodín,
– tematické písomné práce v trvaní 20 – 25 min.
Termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia. Otázky budú mať
bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1 – 5) podľa počtu
získaných bodov za správne odpovede v súlade s vnútroškolskou stupnicou
c) ústna odpoveď – Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém. Žiak bude
hodnotený známkou (stupeň 1 – 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní v
danej téme, úrovne zvládnutia učiva.
d) projektové práce
Žiak vypracuje projektovú prácu na tému vopred zadanú vyučujúcim.
e) iné hodnotenie činnosti žiaka – hodnotenie projektu, referátu, grafickej a praktickej
zručnosti, orientácia na mape, účasť na geografickej olympiáde.

g) celkové hodnotenie
Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka
nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj aktívna
práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň písomných prejavov (úprava
zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy), účasť na geografickej olympiáde.


Stupnica hodnotenia písomných skúšok:
100 % – 90,0 %  výborný
89,9 % – 75,0 %  chválitebný
74,9 % – 50,0 %  dobrý
49,9 % – 25,0 %  dostatočný
24,9 % –  0 % nedostatočný

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria