Navigácia

Projekty školy

Počítače pre školy

Odborný garant projektu: Mgr. Peter Kováč

Naša škola má dlhoročné skúsenosti vo využívaní počítačov, či už prvých 8-bitových až po súčasné multimediálne osobné počítače. Svedčia o tom aj každoročné výborné umiestnenia našich žiakov v súťažiach. Ján Oravec – 2. miesto na celosvetovej súťaži počítačových programov v Číne alebo Peter Perešíni - 6. miesto na súťaži Pikomat, ktorú organizovala Karlova univerzita v Prahe, a 3. miesto na Stredoeurópskej olympiáde v informatike v Nemecku.
Aj naši učitelia majú osobný záujem aktívne sa zapájať do nových technológií vzdelávania sa a potom svoje skúsenosti odovzdávať žiakom.

Využívanie PC a služieb internetu na prípravu alebo vyučovanie predmetov je hlavne vyučujúcimi matematiky, slov. jazyka a literatúry, cudzích jazykov, informatiky, chémie, fyziky, technickej výchovy a hudobnej výchovy. Na matematike a na hodinách slovenského jazyka žiaci 8. a 9. roč. pracujú s edukačnými CD ROM,  prípravou testov. Cudzie jazyky využívajú elektronickú poštu, edukačné internetové stránky, tvorbu cudzojazyčných prezentácií. Na fyzike, chémii, technickej výchove a informatike používajú edukačné CD ROM, prípravu elaborátov, edukačné internetové stránky, textové a grafické editory. Vyučujúci HV pracuje s MIDI súbormi a ich úpravou. Používa rôzne efekty na spev a hudobné nástroje.

Žiaci našej školy majú okrem už spomenutých vyučovacích predmetov možnosť prístupu k počítačom a internetu aj mimo vyučovania v nepovinnom predmete práca s počítačom. Podľa záujmu navštevujú tento predmet žiaci od 3. ročníka až po 9. v časovej dotácii 7 hodín týždenne. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na tento predmet, majú možnosť prístupu k počítačom po dohode s vyučujúcimi. Jedná sa hlavne o získavanie podkladov k referátom, úlohám, prípravu prezentácií, prezeranie internetových stránok, prístupu k elektronickej pošte, databáze programov. Talentovaní žiaci majú možnosť podielať sa pri správe a údržbe systému počítačov, školskej www stránky a tvorbe programov v jazykoch BASIC, PASCAL a Delphi. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub, majú možnosť relaxovať formou počítačových hier, jednotlivé počítače sú umiestnené v ich kluboch.

Naša škola má dlhoročnú spoluprácu s regionálnymi autoritami a firmami. Už pri prvom vybavení školy pomáhali s odbornými radami a servisom zamestnanci ZVT Banská Bystrica. Ani po rokoch sa spolupráca neprerušila, dodnes nám pomáhajú odbornou spoluprácou firmy GAMO, SOFTIP, SLOVAK TELECOM. Pri vybavení školy PC a internetom v súčasnom období nám veľkou mierou pomáha rodičovská rada - hlavne nákupom PC, financovaním servisu a služieb internetu. Bez ich ochoty a záujmu by počítačové učebne na našej škole nespĺňali požiadavky pri príprave našich žiakov na život a prácu v informačnej spoločnosti.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria