Navigácia

Informácie pre rodičov prvákov Prijatie do 1. ročníka Všeobecné informácie

Informácie pre rodičov prvákov

 

Vážení rodičia  prvákov !

 

            Našim a verím aj Vašim cieľom je postarať sa o bezproblémový prechod detí z MŠ na ZŠ.

Záleží hneď na 1. dni, ako sa Vaše deti stanú školákmi a preto si dovolím upozorniť na niekoľko  organizačných vecí, aby tento deň bol pre deti slávnostným.            

 

            Školský rok 2022/2023 sa začína 5. septembra 2022 - pondelok.

Nástup žiakov

1. roč. organizujeme pred hlavným vchodom do budovy ZŠ. Prosíme Vás, aby ste sa v čase od 8,15 do 8,30 hod. sústredili s deťmi pri tomto vchode. Tu si triedne p. učiteľky deti zoradia a prejdú do školskej jedálne. Vy ich môžete nasledovať.  Prváčikom sa prihovorí p. riaditeľka prípadne hostia. Po oficiálnej časti sa prváci zoznámia  s  p. triednou  učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD a učebňou.

Tento program by mal trvať približne hodinku. Prvý deň, teda 5. sep. nebude činnosť ŠKD ani strava v ŠJ. 

Hneď 6. septembra začína vyučovanie od 7,55 do 11,35 resp. 12,30 hod.

Aby Vaše dieťa malo od prvého dňa obed, je potrebné vyzdvihnúť si u vedúcej školskej jedálne ešte v mesiaci august čipovú stravovaciu kartu v hodnote 3 €, s heslom na internetové objednávanie obedov a číslom účtu s variabilným symbolom. Vedúca  ŠJ je Vám k dispozícii v kancelárii jedálne, t. j. vchod od ihriska, plastové dvere pod jedálňou, v pracovné dni od 22.8.  2022, v čase 7,00 hod. – 15,00 hod. Jedálny lístok býva zverejnený na internete. Vedúca ŠJ  má  č.t.  048/416 20 54.

Stravná jednotka pre stravníkov v ŠJ:  I. stupeň   je   1,21  € ; II. stupeň  1,30   €. Režijný poplatok je   8,-  € mesiac. 

Predpisové zošity k Šlabikáru škola objednala a uhradila. Hodnotu 5 € uhradíte v septembri.

Žiakovi bude pridelená skrinka na odkladanie prezúviek s visiacim zámkom + 3 kľúčikmi. Jeden kľúč žiak dostane v septembri . Náhradné v prípade straty.

Činnosť v ŠKD začína 6,30 hod. a končí 17,oo hod., podľa individuálnych potrieb rodičov. Mesačný poplatok za ŠKD je 10 €, platí sa dopredu, v septembri za dva mesiace. Činnosť v ŠKD máme nadstavenú tak, aby mohli p. vychovávateľky jednotlivé výchovné zložky rozvíjať počas výchovnej činnosti do 15,00 hod. Rodičia si môžu svoje deti prevziať hneď po obede, alebo po 15,00 hod., v čase o 15,00 hod., o 15,30 hod., o 16,00 hod., alebo medzi 16,00 hod. a 17,00 hod. Prosíme dodržiavať určené časy! Rodičom sa deti odovzdávajú na základe zápisného lístka, ktorý rodič vypíše a vyznačí čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD, prípadne na základe zápisu v slovníku, žiackej knižke. V čase medzi 16,00 hod. a 17,00 hod. použitím domáceho telefónu. Okrem činnosti ŠKD, majú žiaci možnosť navštevovať v rámci ŠKD krúžky : tanečný, výtvarný, tvorivé dielne, počítačový, literárno – dramatický, krúžok zábavnej angličtiny a športové krúžky.

Na škole pôsobí folklórny súbor Radvanček, spevácka skupina Spievankovo.

Informácie o ich činnosti Vám v septembri poskytnú p. TU.

                                                                       Zrš. Ivan Babiak                                  

babiakivan@gmail.com                                    č. t. : 0915 271110, 0911 040399.

ivan.babiak@zsradvan.info

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria