Navigácia

Nástup prvákov

Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021

Nástup žiakov

1. roč. organizujeme pred hlavným vchodom do budovy ZŠ. Prosíme Vás, aby ste sa v čase od 8,3o do 8,45 hod. sústredili s deťmi pri tomto vchode. Tu si triedne p. učiteľky deti zoradia a prejdú do kmeňových tried. Vy ich môžete nasledovať.  Prváčikom sa prihovorí p. riaditeľka prostredníctvom školského rozhlasu. Po oficiálnej časti sa prváci zoznámia  s  p. triednou  učiteľkou, vychovávateľkou ŠKD a učebňou.

 

Prvý deň, teda 2. sep. nebude činnosť ŠKD ani strava v ŠJ. 

 

 

3. septembra začína vyučovanie od 7,55 do 11,35 resp. 12,30 hod.

 

Strava v  školskej jedálni

Aby Vaše dieťa malo od prvého dňa obed, je potrebné vyzdvihnúť si u vedúcej školskej jedálne ešte v mesiaci august čipovú stravovaciu kartu v hodnote 3 €, s heslom na internetové objednávanie obedov a číslom účtu s variabilným symbolom. Vedúca  ŠJ je Vám k dispozícii v kancelárii jedálne, t. j. vchod od ihriska, plastové dvere pod jedálňou, v pracovné dni od 23.8.  2021, v čase 7,00 hod. – 15,00 hod. Jedálny lístok býva zverejnený na internete. Vedúca ŠJ  má  č.t.  048/416 20 54.

 

Stravná jednotka pre stravníkov v ŠJ:  I. stupeň   je   1,21  € ; II. stupeň  1,30   €. Režijný poplatok je   8,-  € mesiac. 

           

Predpisové zošity k Šlabikáru škola objednala a uhradila. Hodnotu 4,60 € uhradíte v septembri. Žiakovi bude pridelená skrinka na odkladanie prezúviek s visiacim zámkom + 3 kľúčikmi. Jeden kľúč dostane v septembri. Náhradné v prípade straty.

 

Činnosť ŠKD

Činnosť v ŠKD začína 6,30 hod. a končí 17,oo hod., podľa individuálnych potrieb rodičov. Mesačný poplatok za ŠKD je 10 €, platí sa dopredu, v septembri za dva mesiace. Činnosť v ŠKD máme nadstavenú tak, aby mohli p. vychovávateľky jednotlivé výchovné zložky rozvíjať počas výchovnej činnosti do 15,00 hod. Rodičia si môžu svoje deti prevziať hneď po obede, alebo po 15,00 hod., v čase o 15,00 hod., o 15,30 hod., o 16,00 hod., alebo medzi 16,00 hod. a 17,00 hod. Prosíme dodržiavať určené časy! Rodičom sa deti odovzdávajú na základe zápisného lístka, ktorý rodič vypíše a vyznačí čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD, prípadne na základe zápisu v slovníku, žiackej knižke. V čase medzi 16,00 hod. a 17,00 hod. použitím domáceho telefónu.

 

Ponuka krúžkov

Okrem činnosti ŠKD, majú žiaci možnosť navštevovať v rámci ŠKD krúžky : tanečný, výtvarný, tvorivé dielne, počítačový, literárno – dramatický, krúžok zábavnej angličtiny a športové krúžky.

Na škole pôsobí folklórny súbor Radvanček, spevácka skupina Spievankovo.

Informácie o ich činnosti Vám v septembri poskytnú p. Triedny učitelia

 

Zrš. Ivan Babiak

babiakivan@gmail.com                                    č. t. : 0915 271110, 0911 040399.

.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria