Navigácia

Stránky predmetovej komisie Slovenský jazyk a literatúra

Kritériá hodnotenia

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu:

jazyk, sloh a literatúra.             

  

 

Predmetom klasifikácie sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov ŠkVP. Hodnotí sa schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách.

   Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo SJL sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

  Predmetom klasifikácie je obsahová kvalita a jazyková správnosť ústnej odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Okrem pevne stanovených a povinných písomných prácach a kontrolných diktátoch sú súčasťou klasifikácie i ďalšie formy skúšania, akými sú priebežne päťminútovky, previerky, pravopisné cvičenia a testy, ktoré majú odzrkadliť vedomosti získané v jednotlivých tematických celkoch. Nie zanedbateľnými formami pri komplexnom hodnotení žiaka sú iné aktivity, v ktorých môže žiak preukázať vzťah k činnostiam a predmetu, záujem o ne, stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu či osvojenie si potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu / starostlivo vedený čitateľský denník, esteticky a obsahovo správne vypracovanie prezentácie alebo projektu, aktivita na hodinách v priebehu celého klasifikačného obdobia, písanie domácich úloh, úprava a svedomité vedenie zošita, zapájanie sa do súťaží, snaha o vlastnú tvorbu/.

 

   I. Ústne odpovede

 

   Pri verbálnej kontrole sa v ústnej odpovedi žiakov hodnotí osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov. Každý žiak absolvuje za polrok minimálne 1 klasifikovanú odpoveď, ktorá preveruje úroveň jeho kompetencií v rámci daných tematických celkov učebného plánu. V záujme rozvíjania čitateľskej gramotnosti je za ústnu odpoveď možné považovať aj reprodukciu obsahu na základe pripravenej osnovy a preskúšania z prednesu poézie alebo prózy spamäti z ukážky, ktorú žiakom určí vyučujúci. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ žiakovi známku ihneď.

 

   II. Písomné práce

   A/ Kontrolný diktát / nácvičný diktát, pravopisné cvičenia

   Kontrolné diktáty sú predpísanou formou kontroly. Ich počet, rozsah a zameranie je pre jednotlivé ročníky pevne stanovený:

 

 

Ročník

Počet diktátov

 

 

 Zameranie diktátov

 

 Stanovený počet slov

 5. ročník

 počet - 4

- opakovanie učiva zo 4. ročníka

- podstatné mená

- prídavné mená

- slovesá

 

50 – 60

plnovýznamových slov

6. ročník

 

počet - 4

 

 

- opakovanie učiva z 5. ročníka

- prídavné mená

- slovesné spôsoby

- opakovanie učiva zo 6.ročníka

 

 

61–70 plnovýznamových slov

 

 

 

 

7. ročník

 

počet - 4

 

- opakovanie učiva zo 6.ročníka

- cudzie slová

- číslovky / základné,násobné,radové/

- záverečné opakovanie učiva zo 7. ročníka

 

 

 

  71 – 80 

plnovýznamových slov

 

 

 

8. ročník

 

počet - 4

- opakovanie učiva zo 7. ročníka

-podstatné mená muž. rodu: zvieracie

- neživotné zakončené na -r, -l

- opakovanie učiva z 8. ročníka

 

  81 – 90 

plnovýznamových slov

 

9. ročník

 

počet - 4

- opakovanie učiva z 8. ročníka

- interpunkcia

- jednoduché súvetie

- opakovanie z  5. – 9. ročníka

 

  91 – 100 plnovýznamových slov

Kontrolný diktát sa v jednotlivých ročníkoch píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického javu a jeho zameranie vyberajú vyučujúci v súlade s učebnými osnovami. Môže mať podobu súvislého textu alebo samostatných viet. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu.

 Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov je potrebné postupovať podľa platných metodických pokynov a záverov psychologických vyšetrení. V kontrolnom diktáte títo žiaci vpisujú len sledovaný pravopisný jav, počet chýb sa iba vyčísli.

 

                                           Hodnotenie diktátov

 

     Ročník

 

                Počet chýb

 

               Známka

  

  všetky ročníky

       /5.-9./

 

 

                    

0 – 1

2 – 3

4 – 7

8 -10

     11 – viac

 

          1 / výborný /

          2 / chválitebný/

          3 / dobrý /

          4 / dostatočný /

          5 / nedostatočný /

 

 Na precvičovanie a kontrolu úrovne zvládnutia gramatických javov môže vyučujúci podľa potreby využívať nácvičné / neklasifikované / diktáty alebo cvičenia pozostávajúce zo slov, slovných spojení alebo samostatných viet. Ich hodnotenie robí po oprave slovne.

   Klasifikované pravopisné cvičenia môžu byť samostatnou formou preskúšania, súčasťou previerky na konci tematického celku alebo kratšej formy skúšania. Zámer písať ich učiteľ žiakom vopred oznámi.

 

B/ Písomné práce

    Termín všetkých druhov písomných prác / okrem „päťminútoviek“ / je žiakom vopred oznámený. Úlohy a otázky v písomných prácach sú hodnotené bodmi. Celkové hodnotenie písomných prác sa hodnotí známkou 1 až 5 na základe percentuálnej úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci.

   Po vypočítaní percenta úspešnosti sú vyučujúci pri klasifikácii povinní dodržiavať všeobecne prijaté kritériá podľa PFIČ MS na hodnotenie písomných testov:

     

       Percento úspešnosti

 

       Známka

                100 – 90%

                  89 – 75%

                  74 – 50%

                  49 – 25%

                  24 – 0%     

          1

          2

          3

          4

          5

 

Druhy písomných prác:

 

  Vstupný test je zameraný na opakovanie z predchádzajúceho ročníka a realizuje sa v mesiaci október. Výstupný test je overením vedomostí z učiva príslušného školského raka, realizuje sa v prvej polovici mesiaca jún.

  Okrem  tematických písomných prác /t.j. testov po ukončení jednotlivých tematických celkov/ či už zo slovenského jazyka, alebo literatúry má učiteľ vo svojej kompetencii zadávať podľa vlastného uváženia ďalšie klasifikované čiastkové úlohy, cvičenia, päťminútovky a previerky v časovom limite 10 – 20 minút. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ mu môže na napísanie tejto práce dať náhradný termín.

     Domáce úlohy: žiak je povinný robiť si domáce úlohy zo všetkých troch zložiek slovenského jazyka. Učiteľ má právo vyžiadať si domácu úlohu a hodnotiť ju:

    a/ slovne – realizuje sa ústnou formou po frontálnom skontrolovaní domácej úlohy

    b/ hodnotenie známkou – hodnotiť domácu úlohu známkou možno vtedy, keď si učiteľ vyžiada zošit konkrétneho žiaka a úlohu mu skontroluje a ohodnotí. Učiteľ si môže vyžiadať zošity aj od všetkých žiakov v triede na vyhodnotenie a oznámkovanie. Žiak, ktorý nemá domácu úlohu dostáva známku nedostatočný.

 

 C/ Písomné slohové práce

   Písomné slohové práce sú predpísanou formou kontroly. Ich počet, rozsah a zameranie je pre jednotlivé ročníky pevne stanovený:

 

 5. ročník – počet  1                    Rozprávanie s prvkami opisu

 6. ročník – počet  2                    Statický opis

                                                     Rozprávanie s využitím priamej reči (1.os., 3. os.)

 7. ročník – počet  2                    Umelecký opis

                                                     Charakteristika osoby

 8. ročník – počet  2                    Slávnostný prejav

                                                     Životopis

 9. ročník – počet  2                    Výklad

                                                     Úvaha       

 

 

 

 

 

Kritériá hodnotenia slohových prác

 

1.      Vonkajšia forma (max. 4 body)

 

Celková úprava

Čitateľnosť

Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno musí byť jasne identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno.

Zreteľné grafické členenie odsekov

Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.

Prepísanie práce z konceptu do čistopisu

Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.

Čistota textu

Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou čiarou.

Dodržiavanie okrajov

Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať.

Dodržanie predpísaného rozsahu

Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu.

 

 

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov)

 

Obsah (max. 4 body)

 

Dodržanie témy

Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.

Myšlienkové vyústenie

Zakončenie práce, záver.

Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie

 

Kompozícia (max. 4 body)

Uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu

Dodržanie žánrovej formy.

Vnútorná stavba, členenie textu

Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí.

Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv.

Nadväznosť a logickosť textu

Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a sprievodných vysvetlení

 

Jazyk (max. 4 body)

 

Správne využitie slovných druhov

Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner.

Morfologická správnosť jazykových prostriedkov

Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod.

Syntaktická správnosť jazykových prostriedkov

Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod.

Rôznorodosť, variabilnosť

Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc, citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – primeranosť jazyka – prirovnania, neutrálnosť.

 

Pravopis (max. 4 body)

4 body

0 – 4 chyby

3 body

5 – 8 chýb

2 body

9 – 12 chýb

1 bod

13 – 16 chýb

0 bodov

17 a viac chýb

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

 

 

Štýl (max. 4 body)

Správna štylizácia viet

Zrozumiteľnosť textu ako celku.

Tvorivosť

Tvorivá lexika.

Pútavosť

Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť.

 

 

Celkový dojem (max. 4 body)

Celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní.

Práca by nemala obsahovať

Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné.

 

Hodnotiaca stupnica

 

PÍSOMNÉ PRÁCE

Známka

Body

1

28 – 26 bodov

2

25 – 21 bodov

3

20 – 14 bodov

4

13 – 9 bodov

5

8 – 0 bodov

 

Poznámka:

 

· Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba

· Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

 

 

  Slohová práca má charakter školskej práce, žiaci ju píšu počas vyučovania v jeden deň počas dvoch vyučovacích hodín, prípadne dva dni počas dvoch vyučovacích hodín. Slohovej práci predchádza spoločná príprava a výklad učiteľa. Žiak si pripraví v škole koncept slohovej práce, podľa ktorého štylizuje čistopis. Ak prácu píše dva dni, koncept odovzdá vyučujúcemu.

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete SJL klasifikujú podľa týchto kritérií:

  Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou /cieľom/ jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch na veku primeranej úrovni využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule, s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže využívať v súlade s učebnými osnovami nadobudnuté poznatky z teórie a dejín literatúry.

 

  Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou /cieľom/ jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch na veku primeranej úrovni využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule, s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať v súlade s učebnými osnovami nadobudnuté poznatky z teórie a dejín literatúry.

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou / cieľom/ jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je na veku primeranej úrovni schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké i odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva v súlade s učebnými osnovami nadobudnuté poznatky z teórie a dejín literatúry.

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou /cieľom/ jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej i písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.

 

Stupňom 5 – nedostatočný  sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú terminológiu používa zriedkavo. Jednoduché druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria