Navigácia

Stránky predmetovej komisie Biológia

 

Pri klasifikácii výsledkov sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne

a praktické činnosti

c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí

prípadne teórií,

d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických

činnostiach pri experimentoch,

e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim

g) presnosť, výstižnosť, správnosť ústneho a písomného

prejavu

h) kvalita výsledkov činnosti,

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

 

Pri písomnom preverovaní vedomostí sa budeme riadiť percentuálnym vyjadrením známky nasledovne:

100% - 90% známka 1

89% - 75% známka 2

74% - 50% známka 3

49% - 25% známka 4

24% - 0% známka 5.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria