Navigácia

Stránky predmetovej komisie Technika

Systém hodnotenia a klasifikácie v predmete Technika

Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika

Zameria sa na nasledovné oblasti:

Zapamätanie si poznatkov – žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť.

Porozumenie poznatkov – žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť

vlastnými slovami.

Použitie poznatkov (špecifický transfer) – žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať,

vyskúšať, vyriešiť.

Formy hodnotenia pre predmet technika:

Písomná (grafická) forma hodnotenia – kreslenie náčrtkov, grafický záznam navrhnutého projektu, dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania.

Praktická forma hodnotenia, kde má žiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne pracovné postupy, práca na výrobku.

Ústna forma hodnotenia je vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak žiak prakticky

demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt.

Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou

predmetu technika.

Prospech žiaka bude klasifikovaný týmito stupňami:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria